математичка

 • 21оператор — (лат. operator) 1. мед. лекар што врши хируршки операции, хирург 2. мат. симбол или знак што покажува некоја математичка операција 3. комп. а) симбол што покажува која операција треба да се изврши на една или на две вредности најчесто се состои… …

  Macedonian dictionary

 • 22суптрахира — (лат. subtrahiere) во математичка операција: одземе/одзема, вади (број од број) …

  Macedonian dictionary

 • 23теорема — (грч. theorema) математичка вистина во чија точност се уверуваме со конкретни докази правило, поставка, заклучок, тврдење што треба да се докаже, докажлива вистина …

  Macedonian dictionary

 • 24хексаграм — (грч. hex шест, gramma геометриска слика, математичка фигура) 1. шесткрака ѕвезда, геометриска фигура составена од два рамнострани триаголника втиснати еден во друг знак за распознавање кај питагорејците 2. Давидова ѕвезда, Соломонов печат симбол …

  Macedonian dictionary